Geboortelijsten

Voorwaarden

1. De verkoper.
LUNABLOOM, met maatschappelijke zetel te 8310 Assebroek, Rubenslaan nummer zestien, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0837.998.539. Het BTW nummer is 837.998.539
Telefoon: 0032 (0)50 34 75 09
E-mail: info at lunabloom punt be
Website: www.lunabloom.be

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 
3. Prijzen en productinformatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.
 
4. Aanvaarding van de bestelling
De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De leveringstermijn zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. 
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naar een adres in België. Verzendingkosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres.

Bij leveringen door GLS zal behalve in geval van afwezigheid van de bestemmeling gedurende de eerste aanbieding van de zending, elke bijkomende aanbieding aangerekend worden aan de koper. 

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten in verband met arrangementen omdat je verblijf niet beantwoordt aan de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben, dien je dat zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan moet je uiterlijk binnen 10 dagen volgend op de reservering bij DN Travel and Events per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Indien je ter plaatse geen melding hebt gemaakt van je klacht en indien DN Travel and Events geen klacht van jou ontvangt binnen de bovenvermelde termijn, wordt elke reservering geacht overeen te stemmen met de bepalingen.

7. Waarborg
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

8. Herroepingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen naar Lunabloom, Eekhoutstraat 17b, 8000 Brugge, België.  Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Het herroepingssrecht is niet van toepassing op babymooning arrangementenbonnen.
Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding. Indien een bestelde cadeaubon uit voorraad is, dan informeren wij je zo vlug mogelijk en heb je het recht je bestelling te annuleren. Lunabloom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een arrengementenbon

9. Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
De koper en/of begunstigde van Babymooning-arrangement-bon kan noch Lunabloom noch DN Travel and Events aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van het arrangement. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fouten. Lunabloom staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek ten overstaan van de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing. Toepasselijke Rechtbank: Arrondissement Antwerpen. DN Travel and Events staat in voor de uitvoering van het arrangement en verbindt zich enkel tot een goede uitvoering van het arrangement.
De dienstverlener draagt de eindverantwoordleijkheid De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de arrangementenbon.

Noch Lunabloom noch DN Travel and Events is aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet van DN Travel and Events. DN Travel and Events neemt voldoende voorzorgen opdat de beschikbare data voor de aanbiedingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Uitzonderlijk is het echter mogelijk dat een aanbieding voor een bepaalde datum niet langer beschikbaar is. In dit geval zal DN Travel and Events je zo spoedig mogelijk informeren en heb je de mogelijkheid je boeking zonder kosten te annuleren of een andere datum te kiezen. In geen geval kan DN Travel and Events aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van boekingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en DN Travel and Events, is DN Travel and Events niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DN Travel and Events.

10. Prijzen en betaling
De facturen zijn betaalbaar te 8000 Brugge, Eekhoutstraat 17 op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
 Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. 
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Lunabloom eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
 
12. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Lunabloom, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 13. Bewijs
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
 
14. Scheidbaarheid
Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 
15. Leeftijd
Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.
 
16. Toepasselijk recht
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge.

17. Copyright en intellectuele eigendommen
Ontwerpen, concepten, foto's en teksten van Lunabloom blijven eigendom van Lunabloom, de geleverde creaties mogen dan ook niet zonder toestemming van Lunabloom aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden, bij overtreding worden gerechtelijke stappen ondernomen. Babymoon pakketen zijn exclusieve eigendom van DN travel and events, geregistreerd onder nummer BE 05505889550 – lic a 5643. zonder schriftelijk toelating mag en kan hiervan niets gepubliceerd worden noch gekopieerd worden. De babymoon arrangement bonnen mogen niet zonder toestemming van Lunabloom onder de huidige vorm verkocht of aangeboden worden. 

18. Aanpassingen van ontwerpen
Bij het personaliseren van standaard geboortekaartjes ziten 2 correctieronde in de prijs inbegrepen. Onder correctieronde verstaan we wijzigingen of toevoegingen van persoonlijke gegevens op het kaartje. Aanpassingen die buiten het standaard ontwerp vallen en meerdere correctierondes worden gerekend aan €40/uur (excl. btw)

19. Annuleren van geboortekaartjes
Gezien de aard van het product kan het voorschot op een kaartje niet meer terugbetaald worden en na het drukken van de geboortekaartjes kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. In geval van bewijs van overmacht kan een geboortekaartje kosteloos geannuleerd worden.

20. Vervaldag van een cadeaubon
Kadobonnen zijn 1 jaar geldig en de vervaldag van een babymoonbon staat steeds op de bon vermeld.

21. Reserveringen van een babymooning-arrangement
Alle arrangementen zijn op basis van beschikbaarheid en zijn ter goeder trouw beschreven. De reserverings-info vind je op je ontvangen bon. Een boeking gebeurt altijd via DN Travel and Events en je moet aan DN Travel and Events alle nuttige inlichtingen verstrekken die je gevraagd worden. Wanneer je verkeerde inlichtingen verstrekt kan dit tot extra kosten leiden voor Lunabloom en, mogen deze kosten in rekening worden gebracht. Na het maken van een boeking of bestelling ontvang je hiervan per e-mail of per fax of per post een schriftelijke bevestiging. Vanaf dat moment is je reservering bindend.

22. Wijzigingen van hotelarrangementen
Van zodra je een boeking hebt gemaakt met je babymooning-arrangementen-bon, verbind je je ertoe om op de gekozen datum naar het hotel af te reizen. Deze reservering kan uitzonderlijk en eventueel mits kosten – en enkel met goedkeuring van het hotel – geannuleerd worden of gewijzigd worden naar een andere datum. Hiervoor dien je schriftelijk contact op te nemen met de klantendienst van DN Travel and Events. Zonder bevestiging via mail van DN Travel and Events, kun je er niet van uitgaan dat jouw aanvraag tot wijziging of annulering werd aanvaard. Houd er rekening mee dat hotels elke aanpassing van een reservering mogen weigeren en dat er geen annuleringsverzekering is inbegrepen in de Babymooning-arrangement-bon. Een annuleringsverzekering kan steeds bijgeboekt worden.